O projekcie

Projekt „DZIAŁAJ.MY dla współpracy” realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Jego celem jest zwiększenie zaangażowania obywatelskiego Mieszkańców Żyrardowa.

Dlaczego to jest ważne?

W naszych małych „lokalnych ojczyznach” występuję wiele potrzeb i problemów społecznych. Bezdomność, cyfrowe uzależnienia, trudności w znalezieniu pracy, prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży, wsparcie osób starszych i niesamodzielnych, właściwa edukacja, czy atrakcyjna oferta kulturalna to tylko ich część. Za ich zaspokojenie odpowiedzialny jest lokalnych samorząd miasta lub powiatu. Żaden urząd nie jest jednak w stanie odpowiedzieć na lokalne potrzeby tylko własnymi siłami. Dlatego tak ważne jest, aby mieszkańcy „brali sprawy w swoje ręce”. Dzięki współpracy lokalnych instytucji, organizacji pozarządowych, nieformalnych grup mieszkańców, lokalnych liderów realizowane działania społeczne są bardziej skuteczne, realizowane na większą skalę i bliżej ludzi.

Czego dotyczy projekt?

Projekt „DZIAŁAJ.MY dla współpracy” ma zadanie zwiększyć motywację mieszkańców Żyrardowa do podejmowania działań społecznych i obywatelskich, przekazać niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie podejmowania tych działań, stworzyć możliwość praktycznego działania oraz zbudować lokalną sieć aktywnych liderów. 

Jakie działania są realizowane w projekcie?

Kampania informacyjna

Zwiększa motywację
i wiedzę mieszkańców nt. aktywności obywatelskiej.

Seminaria sieciujące

Tworzą przestrzeń do spotkania i wspólnej rozmowy.

Wyjazd studyjny

Daje możliwość poznać jak działają mieszkańcy w innych miejscach w Polsce.

Warsztaty edukacyjne

Rozwijają wiedzę i umiejętności potrzebne do aktywnego działania.

Inicjatywy obywatelskie

Są możliwością praktycznego działania obywatelskiego.