Zgłoś inicjatywę lokalną

Czym są inicjatywy lokalne?

To program Miasta Żyrardowa, powstały z inicjatywy Prezydenta Miasta Żyrardowa Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego,  który umożliwia mieszkańcom realizację zadania inwestycyjnego na rzecz własnego otoczenia: podwórka, ulicy, dzielnicy. Celem programu jest poprawa warunków życia mieszkańców.
 
Kto może zgłosić inicjatywę lokalną?
Pomysł na zadanie może zgłosić każdy pełnoletni mieszkaniec Żyrardowa. Może to zrobić bezpośrednio lub za pośrednictwem lokalnego stowarzyszenia lub fundacji.
Jakie zadania mogą być realizowane w ramach inicjatywy lokalnej?
 • budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja dróg, chodników, budynków, placów zabaw i terenów rekreacyjnych, oświetlenia, placów i terenów zielonych
 • ochrona przyrody, w tym zieleni (ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego)
 • porządek i bezpieczeństwo publiczne
Co muszą dać od siebie mieszkańcy?
Inicjatywa lokalna to połączenie pieniędzy z budżetu miasta z zaangażowaniem mieszkańców, które może polegać na:
 • pracy społecznej,
 • wniesieniu własnych funduszy,
 • wniesieniu wkładu rzeczowego.
Zaangażowanie mieszkańców w opisanych powyżej formach powinna stanowić minimum 15% całkowitych kosztów inicjatywy
Gdzie mogą być realizowane inicjatywy lokalne?
Inicjatywy lokalne mogą być prowadzone na terenach dostępnych dla wszystkich mieszkańców na obszarze Miasta Żyrardowa.
Jaką kwotę można uzyskać na realizację inicjatyw lokalnej?
Wysokość dofinansowania ze strony Miasta Żyrardowa może wynieść maksymalnie 25 000,00 zł.

Jak wygląda procedura składania wniosku i realizacji inicjatywy lokalnej?

Wniosek składa się na formularzu przygotowanym przez Urząd Miasta Żyrardowa. Do wniosku dołącza się wymagane załączniki: projekt budowlany, harmonogram, kosztorys, odpis z KRS-u lub innej ewidencji w przypadku składania wniosku za pośrednictwem organizacji pozarządowej, informację o prawie do terenu, na którym ma być zrealizowana inicjatywa, wykaz mieszkańców popierających inicjatywę. Wniosek powinien uzyskać poparcie minimum 25 mieszkańców.
 
Wnioski na realizację inicjatyw mogą być składane w pięciu terminach: do 10 stycznia, 10 marca, 10 maja, 10 lipca i 10 września każdego roku kalendarzowego.
 
Analizy dokonuje komórka organizacyjna Urzędu Miasta Żyrardowa odpowiedzialna za zadania, których inicjatywa dotyczy.
Zespół ds. Wspierania Inicjatyw Lokalnych powoływany jest zarządzeniem Prezydenta Miasta Żyrardowa. Zespół dokonuje oceny merytorycznej i przekazuje rekomendacje Prezydentowi Żyrardowa w zakresie dofinansowania inicjatywy. Oceniając wniosek Zespół bierze pod uwagę poniższe kryteria oceny:
 • celowość z punktu widzenia społeczności lokalnej: 0 – 5 pkt.
 • zgodność inicjatywy z dokumentami strategicznymi i planami inwestycyjnymi Miasta Żyrardowa: 0 – 5 pkt.
 • zaangażowanie środków budżetowych Miasta w kosztach całkowitych inicjatywy
  • do 20%: 6 pkt.
  • do 30%: 5 pkt.
  • do 40%: 4 pkt.
  • do 50%: 3 pkt.
  • do 60%: 2 pkt.
  • do 85%: 1 pkt.
 • udział oszacowanej kwotowo pracy społecznej w kosztach własnych Inicjatora:
  • do 100%: 5 pkt.
  • do 80%: 4 pkt.
  • do 60%: 3 pkt.
  • do 40%: 2 pkt.
  • do 20%: 1 pkt.
  • 0%: 0 pkt.
 • udział finansowy Inicjatora w kosztach własnych:
  • do 100%: 7 pkt.
  • do 80%: 6 pkt.
  • do 60%: 5 pkt.
  • do 40%: 3 pkt.
  • do 20%: 1 pkt.
  • 0%: 0 pkt.
 • udział rzeczowy Inicjatora w kosztach własnych:
  • do 100%: 5 pkt.
  • do 80%: 4 pkt.
  • do 60%: 3 pkt.
  • do 40%: 2 pkt.
  • do 20%: 1 pkt.
  • 0%: 0 pkt.
 • stan przygotowania zadania (potwierdzony stosownymi dokumentami złożonymi przez Inicjatora):
  • inicjatywa niewymagająca prac przygotowawczych lub inicjatywa zawierająca kompletną dokumentację projektową, w celu uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia: 7 pkt.
  • inicjatywa wymagającą opracowania szczegółowej koncepcji, kiedy nie jest wymagany projekt budowlany, zgłoszenie lub pozwolenie na budowę : 5 pkt.
  • inicjatywa wymagająca opracowania dokumentacji projektowej i zgłoszenia zamiaru budowy: 3 pkt.
  • inicjatywa wymagająca opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę: 1 pkt.
Wniosek musi uzyskać minimum 17 pkt., aby otrzymać dofinansowanie. O otrzymaniu dofinansowania decyduje uzyskana punktacja.
 
Inicjator potwierdza gotowość realizacji zadania w ramach inicjatywy lokalnej w terminie 30 dni od dnia otrzymania pozytywnej decyzji Prezydenta Miasta Żyrardowa.
Inicjatywę realizuję się w oparciu o zawartą umowę zawarcie umowy o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pomiędzy Miastem Żyrardowem a Inicjatorem. Wzór umowy stanowi załącznik do Trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
 
Realizacja inicjatywy odbywa się zgodnie ze złożonym wnioskiem i zasadami określonymi w umowie.
Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej powinno zostać sporządzone przez Inicjatora na druku stanowiącym załącznik nr 4 do Trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania.
 

Gdzie można uzyskać dodatkowe informacje?

Obsługę programu inicjatywy lokalnej Miasta Żyrardowa prowadzi Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Żyrardowa.

Urząd Miasta Żyrardowa
Wydział Inwestycji

Plac Jana Pawła II nr 1
96-300 Żyrardów
tel. 46 858 15 68