Dołączyć do Federacji może każda organizacja i nieformalna inicjatywa społeczna, której bliskie są nasze cele, która w różnorodności widzi wartość a w dialogu sposób budowania porozumienia i wspierania aktywności obywatelskiej.

Na co dzień zarówno Federacja jak i organizacje członkowskie zobowiązuję się opierać działania na zasadach etyki sformułowanych w Karcie Zasad Działania Organizacji Pozarządowych (zobacz >>) Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. 

.

Dlaczego warto

.

Pozyskiwanie funduszy

Federacja pozyskuje fundusze na usługi dla organizacji członkowskich ze źródeł projektowych. Celem naszego działania jest również pozyskanie środków finansowych na lokalne inicjatywy społeczne.

Wspólny głos wobec samorządu

Federacja buduje i wspiera partnerski dialog i współpracę z samorządami. Dążymy do zwiększania środków przekazywanych organizacjom, aktywnych konsultacji, tworzenia rad pożytku publicznego, równych zasad współpracy dla wszystkich.

Szkolenia i doradztwo

W ramach realizowanych projektów Federacja organizuje szkolenia podnoszące umiejętności w zakresie zarządzania organizacjami, doradztwa księgowego, prawnego, w zakresie pozyskiwania funduszy na działania, nowoczesnych technologii.

Integracja i wymiana doświadczeń

Federacja jest wspólnotą organizacji podzielających wspólne wartości i zasady etyczne, które służą rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego. Wspólne działanie obejmować będzie także dzielenie się wiedzą i dobrymi praktykami.

Wspólne projekty

Federacja tworzy przestrzeń do współpracy projektowej. Wspólna realizacja lokalnych inicjatyw oraz projektów finansowanych ze środków zewnętrznych podnosi jakość i efektywność realizowanych działań.

Promocja organizacji

Promocja Federacji i wchodzących w jej skład organizacji jest kluczowym obszarem współpracy. Dobre relacje z lokalnymi mediami, wspólne kampanie i wydarzenia publiczne przyczynią się do wzmocnienia rozpoznawalności lokalnych organizacji. 

Jak dołączyć do Federacji

.

I. Jeśli reprezentujesz organizację społeczną z osobowością prawną:

  1. Zapoznaj się z naszym statutem
  2. Podejmij w swojej organizacji uchwałę o przystąpieniu do Federacji
  3. Wypełnij deklarację członkowską i wyślij ją na adres – federacja@dzialajmy.org.pl

Statut, przykładową uchwałę oraz deklarację członkowską znajdziesz na stronie „Dokumenty” >>

.

II. Jeśli reprezentujesz stowarzyszenie zwykłe lub grupę nieformalną:

  1. Zapoznaj się z naszym statutem i regulaminem zespołu doradczego
  2. Podejmij w swoim stowarzyszeniu lub grupie uchwałę o przystąpieniu do Federacji
  3. Wypełnij deklarację członka zespołu doradczego ds. aktywności społecznej i wyślij ją na adres federacja@dzialajmy.org.pl

Statut, regulamin, przykładową uchwałę oraz deklarację członkowską znajdziesz na stronie „Dokumenty” >>