Uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żyrardowska Federacja Organizacji Społecznych „DZIAŁAJ.MY”, ul 1 Maja 60, 96-300 Żyrardów, zwana dalej Administratorem.

2. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przez Administratora zadania  publicznego: „Prowadzenie Żyrardowskiego Centrum Wsparcia Organizacji Społecznych w latach 2022-2024” na podstawie zawartej umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), a także na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000).

3. Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana i mogą być udostępniane innym podmiotom:

  • organom/podmiotom, którym Administratorzy są zobowiązani lub upoważnieni udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zawartej umowy, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Administratorów danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych;
  • którym Administratorzy powierzyli wykonywanie czynności związanych ze statutowymi obowiązkami lub wynikających z zawartych umów.

4. Posiada Pani/Pan prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Administratorzy przesłali te dane do innego administratora. Jednakże Administratorzy zrobią to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Administratorami lub na podstawie Pani/Pana zgody.

5. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

  • przez okres realizacji celu przetwarzania danych osobowych, wskazany w zawartej umowie;
  • niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Administratorów w związku z prowadzoną działalnością statutową lub w celu ochrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Administratorów, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa i zawartych umów, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wycofania zgody na ich przetwarzanie, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych w art. 15, 16, 17, 18 i 21 ust. 1 RODO.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

8. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem zawartej przez Administratorów umowy i jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania; w przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe będzie udział Pani/Pana w projekcie,

9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

10. Jednocześnie informujemy, że o ile będzie to niezbędne do kontroli lub oceny realizacji tego zadania publicznego, Państwa dane osobowe mogą być udostępnione Miastu Żyrardów, które zleciło jego realizację lub Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie, które nadzoruje poprawność realizacji zadania. Dane kontaktowe to: Urząd Miasta Żyrardowa, Plac Jana Pawła II nr 1, 96-300 Żyrardów, tel. 46 858 15 00, email: urzad@zyrardow.pl, ePUAP: /umzyrardow/skrytka, inspektor ochrony danych: iod@zyrardow.pl. Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie, ul. Armii Krajowej 3, 96-300 Żyrardów, tel. 46 855 31 26, email: sekretariat@cus-zyardow.pl, ePUAP: /j6w1s0xa91/skrytka, inspektor ochrony danych: iod@cus-zyrardow.pl. Od tego momentu Miasto Żyrardów lub Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie będzie przetwarzało otrzymane dane osobowe jako ich współadministrator, na podstawie interesu publicznego (władzy publicznej), w związku z art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Odbiorcami danych będą mogły być podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmioty świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną. Dane zaś będą przechowywane przez Miasta Żyrardów lub Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.zyrardow.pl lub www.cus-zyrardow.pl – podstrona: „Polityka prywatności”.

11. W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, w zakresie ww. danych, przysługuje Państwu prawo żądania: dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia. Ponadto macie Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania przez Miasto Żyrardów lub Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie Mazowieckie tych danych, jednak musi być on poparty Państwa szczególną sytuacją. Niezależnie od tego, przysługuje również prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. Zgodnie z ustaleniami współadministratorów, Miasto Żyrardów lub Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie będzie odpowiadało wyłącznie za dane osobowe udostępnione w związku z kontrolą lub oceną realizacji zadania publicznego.