Żyrardowska Federacja Organizacji Społecznych „DZIAŁAJ.MY” powstała 6 maja 2019 r. jako oddolna inicjatywa organizacji społecznych z Żyrardowa i okolicy.

Celem działania Federacji jest wspieranie organizacji pozarządowych, w szczególności:

  1. tworzenie warunków do rozwoju ich potencjału,
  2. wzmacnianie skuteczności działania,
  3. promowanie działania zgodnego z Kartą Zasad Działania Organizacji Pozarządowych Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych,
  4. wspieranie wdrażania w życie zasad współżycia społecznego oraz modeli działania i standardów ich realizacji obecnych w praktyce życia społecznego wzmacniających rozwój społeczeństwa obywatelskiego,
  5. rzecznictwo interesów III sektora,
  6. tworzenie reprezentacji organizacji pozarządowych wobec sektora publicznego i prywatnego,
  7. tworzenie przestrzeni do współpracy i realizacji wspólnych projektów w sferze pożytku publicznego,
  8. animowanie i rozwijanie aktywności obywatelskiej,
  9. promocję i rozwój ekonomii społecznej.