Organizacja:Stowarzyszenie Nasze Imaginarium
Dane kontaktowe:
Adres do korespondencji: ul. Hiellego 3 m. 430, 96-300 Żyrardów
E-mail: stowarzyszenie@naszeimaginarium.pl ‬
Facebook >>
Status OPP:nie
Rok założenia:2019
Misja organizacji:Naszą misją jest kształtowanie postaw wrażliwości społecznej i solidarności poprzez działania łączące edukację, kulturę i sztukę oraz wspieranie w tym obszarze innych lokalnych inicjatyw podejmowanych nie dla zysku (not for profit).
Opis działań:Jesteśmy stowarzyszeniem, czyli grupą współdziałających ze sobą na równych prawach osób. Bliskie są nam troska o dobro wspólne, równość społeczna, szacunek dla różnorodności i demokracji. Działamy na rzecz wyrównywania szans, wzrostu wiedzy o prawach obywatelskich, wrażliwości społecznej i sąsiedzkiej solidarności oraz współdecydowania mieszkanek i mieszkańców Żyrardowa o sprawach miasta. Zabiegamy o ochronę dziedzictwa kulturowego Żyrardowa i okolic. Chętnie wspieramy bliskie naszym celom inicjatywy lokalnych organizacji oraz osób niezrzeszonych.
Główne cele:• Kształtowanie postaw wrażliwości społecznej i solidarności poprzez działania łączące edukację, kulturę i sztukę;
• Rozwijanie i promowanie postaw obywatelskich;
• Działania na rzecz równości szans, poszanowania godności osoby ludzkiej oraz praw człowieka i obywatela;
• Wspieranie aktywności obywatelskiej dla dobra wspólnego podejmowanej nie dla zysku (not for profit);
• Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
• Wzmacnianie potencjału organizacji społecznych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w strategicznych obszarach działania, w szczególności w komunikacji społecznej oraz wiedzy z zakresu uwarunkowań prawnych działania trzeciego sektora;
• Upowszechnianie dorobku organizacji społecznych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego;
• Upowszechnianie idei poradnictwa obywatelskiego.
Obszary działań:demokracja, prawa człowieka, swobody obywatelskie, równe prawa kobiet i mężczyzn, rozwój społeczności lokalnych

Prowadzimy działalność pożytku publicznego między innymi w następujących dziedzinach:
• upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
• działalności na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
• podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
• działalności na rzecz różnych praw kobiet i mężczyzn;
• działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
Zasięg działań:Żyrardów, powiat żyrardowski
Sztandarowe akcje/projekty/działania:
Członek Federacji DziałajMy:tak