Organizacja:Stowarzyszenie Pedagogiczno-Psychologiczne na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych VADEMECUM
Dane kontaktowe:
Adres: ul. Papczyńskiego 82, 96-330 Puszcza Mariańska,
Tel.: 603 113 354
E-mail: vademecum.puszcza@gmail.com, towarzyszenievademecum.pl
Status OPP:nie
Rok założenia:2015
Powód założenia / misja organizacji:Naszą misją jest niesienie pomocy pedagogicznej i psychologicznej dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym a także wspieranie rodziców, opiekunów, nauczycieli i wychowawców w ich działaniach dydaktycznych i wychowawczych a także niesienie pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym i członków ich rodzin. Wierzymy, że rozwijanie umiejętności społecznych i osobistych nie tylko niweluje dysfunkcje, ale zapewnia przede wszystkim budowanie zdrowych relacji personalnych w domu, rodzinie, szkole czy miejscu pracy. Taki rozwój osobisty jest warunkiem trwałego budowania własnej wartości.

Stowarzyszenie Vademecum jest organizacją złożoną z wykwalifikowanej kadry. Wśród nas są pedagodzy i psycholodzy różnych specjalności, osoby z uprawnieniami instruktorów tańca, teatru, specjaliści rehabilitacji czy trenerzy aktywności obywatelskiej i społecznej oraz osoby z uprawnieniami terapii zajęciowej.
Opis działań:Organizujemy dla młodzieży, dzieci i dorosłych:
– warsztaty z zakresu rozwijania umiejętności społecznych : asertywności, wiary w siebie;
– warsztaty z budowania poczucia własnej wartości;
– spotkania  na temat uzależnień w wieku starszym;
– kreatywne  robienia zawieszek na choinkę, gwiazdki,  dzwoneczki, śnieżki i drewniane;  zdobienia metodą serwetkową (decupage);
– jak się uczyć aby sprawiało to przyjemność;
– jak żyć bez używek;
– jak kreatywnie, twórczo rozwiązywać problemy;
– jak radzić sobie ze stresem;
– warsztaty dotyczące uczcić – czym jest złość, radość smutek, wstyd, poczucie winy.
Główne cele:1. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci I młodzieży a także działalność edukacyjna dla dorosłych ( edukacja artystyczna, sportowa, dla bezpieczeństwa, zdrowotna, ekologiczna historyczna )
2. Przeciwdziałanie patologiom społecznym
3. Praca z dziećmi, młodzieżą I dorosłymi poprzez działania psychoprofilaktyczne terapeutryczne oraz psychoedukacyjne)
4. Wspieranie I realizacja programów informacyjno – edukacyjnych ukierunkowanych na ograniczenie przemocy w rodzinie.
5. Podejmowanie działań naprawczych wobec osób stosujących przemoc.
6. Wspieranie I realizacja programów skierowanych do osób uzależnionych I współuzależnionych. Podejmowanie działań naprawczych wobec osób uzależnionych.
7. Podejmowanie działań naprawczych wobec osób uzależnionych.
8. Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych I klubów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci I młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.
9. Wspieranie I realizacja programów edukacyjnych oraz działań wspierających dla osób pijących ryzykownie I szkodliwie.
10. Inicjowanie I wspieranie działań skierowanych na przeciwdziałanie zjawisku zwiększającego się picia alkoholu wśród dziewcząt I kobiet.
11. Wspieranie I realizacja programów na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach w tym: edukacyjnych, interwencyjnych oraz resocjalizacyjnych. 12. Wspieranie I wdrażanie programów profilaktyki problemów alkoholowych w środowisku pracy.
13. Wspieranie I realizacja programów informacyjno-edukacyjnych ukierunkowanych na ograniczenie zjawiska picia alkoholu przez kobiety w ciąży.
14. Inicjowanie I wspieranie działań skierowanych na przeciwdziałanie zjawisku zwiększającego się picia alkoholu wśród dziewcząt I kobiet.
15. Wspieranie I realizacja programów na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach w tym: edukacyjnych, interwencyjnych oraz resocjalizacyjnych
Obszary działań:edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych

Głównym obszarem działalności jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży a także działania edukacyjne dla dorosłych (edukacja artystyczna, sportowa, dla bezpieczeństwa, zdrowotna czy ekologiczna); przeciwdziałanie patologiom społecznym, wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych  i klubów młodzieżowych z uwzględnieniem realizacji programów dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, przemocą czy narkomanią.
Zasięg działań:województwo mazowieckie
Sztandarowe akcje/projekty/działania:– Vademecum – czas na start !
– Warsztaty dla seniorów -na temat asertywności, wiary w siebie,  budowania poczucia własnej wartości, uzależnień w wieku starszym
– Decupage dla dzieci Świetlicy Profilaktycznej w Żyrardowie
– Warsztaty dla rodzin z problemami alkoholowymi
Członek Federacji DziałajMy:tak