Jednym z priorytetowych, stałych zadań, jakie stawiamy przed sobą w Federacji jest partnerska współpraca z władzami samorządowymi w zakresie wspierania organizacji społecznych oraz inicjatyw obywatelskich w rozwiązywaniu problemów, jakie dotykają naszą lokalną społeczność i realizacji zadań publicznych.

Zgodnie z zasadą pomocniczości

Ufamy, że władze samorządowe rozumieją i doceniają wartość samoorganizacji i samopomocy członków i członkiń naszej lokalnej społeczności i będą skutecznie wspierać oddolne inicjatywy, w tym inicjatywy Żyrardowskiej Federacji Organizacji Społecznych „DZIAŁAJ.MY”.

Zgodnie z zasadą pomocniczości, na której oparta jest Konstytucji RP, każdy szczebel władzy powinien realizować tylko te zdania, które nie mogą być skutecznie realizowane przez szczebel niższy lub same jednostki działające w ramach społeczeństwa, np. rodzinę, organizacje społeczne. Każda władza ma w związku z tym znaczenie wspierające i pobudzające w stosunku do wysiłków podejmowanych przez autonomiczne i samodzielne jednostki.

Obszary współdziałania

Dobre rządzenie oparte jest naszym zdaniem na partycypacji – uczestniczeniu obywatelek i obywateli w życiu społecznym obywatelek i obywateli. Nasza Federacja oczekuje od władz lokalnych determinacji, aby traktować społeczność lokalną jak partnerów i aby włączyć m.in. organizacje społeczne w procesy decyzyjne dotyczące spraw naszej społeczności lokalnej.

Zachęcamy władze lokalne do współdziałania z nami i innymi inicjatywami społecznymi poprzez:

  • włączanie przedstawicieli organizacji społecznych w proces planowania działań publicznych przez informowanie, konsultacje strategicznych dokumentów przygotowywanych przez samorząd oraz organizowanie wspólnych zespołów, które diagnozują potrzeby, problemy i inicjują nowe przedsięwzięcia;
  • wspólne planowanie działań dla dobra społeczności lokalnej; 
  • przekazywania organizacjom (powierzenie, zlecenie) realizacji zadań publicznych.