.

Żyrardowska Federacja Organizacji Społecznych „Działaj.My” jest porozumieniem stowarzyszeń i fundacji działających na terenie powiatu żyrardowskiego. Federacja stanowi dla nas przestrzeń do wzajemnej pomocy, rozwoju oraz współpracy zrzeszonych organizacji i inicjatyw nieformalnych.

.

Nasz cel

Naszym głównym celem jest wzmacnianie skuteczności działań organizacji na rzecz mieszkanek i mieszkańców powiatu żyrardowskiego, animowanie i rozwijanie aktywności obywatelskiej oraz rzecznictwo i reprezentacja wobec sektora publicznego i prywatnego.

Dołączyć do nas może każda organizacja i nieformalna inicjatywa społeczna, której bliskie są cele Federacji oraz dla której różnorodność stanowi wartość a dialog sposób budowania porozumienia i wspierania aktywności obywatelskiej.

Nasze wartości

  • odpowiedzialność społeczna
  • zaangażowanie
  • solidarność w działaniu
  • transparentność działań
  • rzetelność
  • troska o Żyrardów i miejscowości powiatu żyrardowskiego
  • przestrzeganie kodeksu etycznego organizacji pozarządowych sformułowanego w Karcie Zasad Działania Organizacji Pozarządowych >> Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

.

Wizytówka Federacji

Nazwa: Żyrardowska Federacja Organizacji Społecznych „Działaj.My”
Kontakt: ul. 1 Maja 60, 96-300 Żyrardów
tel.: 799 816 788
e-mail: federacja@dzialajmy.org.pl
Facebook: https://www.facebook.com/dzialaj.my/
REGON: 383255223
NIP: 8381869100
KRS: 0000784581 
Numer konta bankowego: 80 1600 1462 1888 9627 9000 0001
Rok powstania: 2019 r.
Forma prawna: związek stowarzyszeń
Organ sprawujący nadzór: starosta powiatu żyrardowskiego
Teren działania: powiat żyrardowski
Status OPP: nie
Główne cele: 1) Tworzenie warunków do rozwoju potencjału organizacji społecznych
2) Wzmacnianie skuteczności działania organizacji
3) Promowanie działania zgodnego z kartą zasad działania organizacji pozarządowych Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych
4) Wspieranie wdrażania w życie zasad współżycia społecznego oraz modeli działania i standardów ich realizacji obecnych w praktyce życia społecznego wzmacniających rozwój społeczeństwa obywatelskiego
5) Rzecznictwo interesów III sektora
6) Tworzenie reprezentacji organizacji pozarządowych wobec sektora publicznego i prywatnego
7) Tworzenie przestrzeni do współpracy i realizacji wspólnych projektów w sferze pożytku publicznego
8) Animowanie i rozwijanie aktywności obywatelskiej
9) Promocja i rozwój ekonomii społecznej