Organizacja:Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Oddział w Żyrardowie.
skrót: PTTK w Żyrardowie
Dane kontaktowe:Adres siedziby: ul. Waryńskiego 46 m 26A, 96-300 Żyrardów,
Ares do korespondencji: ul. Waryńskiego 46 m 26A, skr. poczt. 59, 96-300 Żyrardów (Oddział PTTK i Koło Terenowe PTTK)
Tel.: 601 269 357
E-mail: poczta@zyrardow.pttk.pl, jerzy.kwaczynski@gmail.com
www.zyrardow.pttk.pl
Status OPP:nie
Rok założenia:1956
Powód założenia / misja organizacji:Powodem, dla którego powstała nasza organizacja, była potrzeba:
1. prowadzenia punktu informacji turystycznej oraz poradnictwa turystycznego i krajoznawczego w systemie stacjonarnym i wirtualnym (internetowym); potrzeba promocji i kolportażu wydawnictw krajoznawczych i okolicznościowych;
2. wydawania własnych opracowań historycznych i krajoznawczych związanych z Mazowszem Zachodnim oraz historią i dziedzictwem kulturowym Żyrardowa;
3. organizacji zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej;
4. ochrony przyrody i opieki nad zabytkami;
5. organizacji systemu turystyki kwalifikowanej i systemu turystyki krajoznawczej wraz z systemem odznak turystyki kwalifikowanej i turystyki krajoznawczej;
6. działań na rzecz podtrzymywania tradycji narodowych, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i dziedzictwa kulturowego w kraju i na rzecz środowisk emigracyjnych;
7. działań na rzecz nauki, oświaty i wychowania, w tym edukacji regionalnej, kulturowej, ekologicznej, prozdrowotnej i proobywatelskiej.
Opis działań:1. Stały kalendarz imprez turystycznych i krajoznawczych dla ok. 200 kół i klubów środowiskowych z całego Mazowsza (ok. 200 imprez w roku);
2. Przewodnictwo turystyczne grup polskich na terenie Mazowsza i województw sąsiednich (50 przewodników z licencją PTTK + 21 stażystów); przewodnictwo grup zagranicznych w językach: angielski, niemiecki, rosyjski, czeski, ukraiński, białoruski, słowacki, hiszpański, włoski, francuski, esperanto;
3. Pilotaż grup wycieczkowych po kraju i Europie w języku polskim i w językach obcych: angielskim, niemieckim, rosyjskim, czeskim, ukraińskim, białoruski, słowacki, hiszpański, włoski, francuski, esperanto (112 pilotów + 21 stażystów);
4. Organizacja w okresie ferii zimowych Międzynarodowej Młodzieżowej Zimowej Szkoły Turystyki dla ok. 2.000 dzieci i młodzieży i ich rodzin;
5. Organizacja w okresie ferii letnich Międzynarodowej Młodzieżowej Letniej Szkoły Turystyki dla ok. 10.000 dzieci i młodzieży i ich rodzin;
6. Obsługa referatów weryfikacyjnych odznak turystyki kwalifikowanej i turystyki krajoznawczej (przyznawanie ok. 1.500 odznak w roku).

Główne cele:1. Prowadzenie punktu informacji turystycznej oraz poradnictwa turystycznego i krajoznawczego w systemie stacjonarnym i wirtualnym (internetowym); promocja i kolportaż wydawnictw krajoznawczych i okolicznościowych;
2. Wydawnictwo własnych opracowań historycznych i krajoznawczych związanych z Mazowszem Zachodnim oraz historią i dziedzictwem kulturowym Żyrardowa,
3.Organizacja zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej;
4. Ochrona przyrody i opieka nad zabytkami;
5. Organizacja systemu turystyki kwalifikowanej i systemu turystyki krajoznawczej wraz z systemem odznak turystyki kwalifikowanej i turystyki krajoznawczej;
6. Działania na rzecz podtrzymywania tradycji narodowych, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i dziedzictwa kulturowego w kraju i na rzecz środowisk emigracyjnych;
7. Działania na rzecz nauki, oświaty i wychowania, w tym edukacji regionalnej, kulturowej, ekologicznej, prozdrowotnej i proobywatelskiej;
8. Działania na rzecz edukacji i kompetencji w zakresie nowych technologii przydatnych w turystyce: Sztuczna Inteligencja, Internet Rzeczy, 5G, itp.
Obszary działań:turystyka, wypoczynek dzieci i młodzieży, tradycja narodowa, ekologia, kompetencje cyfrowe, nowe technologie

1. Krzewienie turystyki i krajoznawstwa, w tym szerzenia kultury turystyki i modelu turystyki zrównoważonej i proekologicznej;
2. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży na dużą skalę;
3. Podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej we współpracy z emigracyjnymi środowiskami polonijnymi;
4. Działania na rzecz edukacji ekologicznej, ochrony przyrody oraz opieki nad zabytkami;
5. Działania na rzecz edukacji w zakresie nabywania kompetencji cyfrowych przez seniorów “50+”;
6. Działania na rzecz edukacji i kompetencji w zakresie nowych technologii stosowanych w turystyce: Uber, Airbnb, e-autostop, sharing economy, itp.
Zasięg działań:europejski, ogólnopolski, wojewódzki, regionalny
Sztandarowe akcje/projekty/działania:1. Międzynarodowa Młodzieżowa Szkoła Turystyki Kwalifikowanej i Turystyki Krajoznawczej (zimowa i letnia)
2. Konkurs Krajoznawczy Dzieci i Młodzieży Szkolnej “Poznajemy Ojcowiznę” (kwiecień)
3. Konkurs Krasomówczy Dzieci i Młodzieży Szkolnej (październik)
4. Obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków (18 kwietnia)
5. Obchody Europejskich Dni Dziedzictwa (wrzesień)
6. Obchody Światowego Dnia Turystyki (27 września)
7. Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno – Krajoznawczy Dzieci i Młodzieży Szkolnej (2 – 3 maja)
8. Konkurs “Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie” (listopad)
9. Rajd “Szlakami Walk Grupy AK “Kampinos”: Warszawa – Kampinos  – Budy Zosine” (ostatni weekend września)
Członek Federacji DziałajMy:tak