Organizacja:Towarzystwo Przyjaciół Miasta Żyrardowa
Dane kontaktowe:1. 96-300 Żyrardów ul. Mostowa 1
2. j.w.
3. ‭+48 660 432 705‬
4. zarzad@tpmz.pl
5. tpmz.pl
6. facebook
Status OPP:tak
Rok założenia:
Powód założenia / misja organizacji:celem działania towarzystwa jest prowadzenie działalności pożytku publicznego zgodnie z ustawą z dnia 2 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dz.u. z 2018 poz. 450)
Opis działań:
udzielanie pomocy merytorycznej i organizacyjnej podmiotom podejmujących inicjatywę w sferze wyżej wymienionej problematyki

prowadzenie działalności informacyjnej, publikacyjnej i wydawniczej upowszechniającej działalność statutową towarzystwa

gromadzenie materiałów dotyczących przeszlości, życia współczesnego i przyszłości żyrardowa przedstawianie właściwym organom państwowym i samorządowym postulatów dotyczących zachowania dorobku pokoleń i rozwoju miasta

wyrażanie opinii o projektowanych decyzjach władz lokalnych w sprawach warunków życia i zagospodarowania miasta żyrardowa

 inicjowanie badań opinii publicznej w kwestiach warunków życia i ukierunkowania działań dla ich poprawy

 działania na rzecz ochrony dóbr kultury, obserwacja stanu zabytków, interwencje dla ich utrzymania w należytym stanie

współpraca z państwową służbą konserwatorską w sprawie zapisów w rejestrze zabytków i w kategorii objektów objętych ewidencją

działania na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego, ochrony istniejących wartości i ich uszanowania w planach zagospodarowania przestrzennego

stymulacja, rozwijanie i obrona inicjatyw wyzwalających aktywność społeczności lokalnej
popieranie działań na rzecz poprawy warunków i standardów służby zdrowia i opieki społecznej

szerzenie idei służby społecznej na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego w sferze edukacji, oświaty i wychowania

 udzielanie pomocy merytorycznej i organizacyjnej podmiotom podejmujących inicjatywę w sferze wyżej wymienionej problematyki
 prowadzenie działalności informacyjnej, publikacyjnej i wydawniczej upowszechniającej działalność statutową towarzystwa
organizowanie konferencji, wystaw i konkursów służących pobudzeniu zainteresowania społeczeństwa wartościami kulturowymi i rozwojem miasta
współdziałanie z polskimi i zagranicznymi instytucjami kulturalnymi, naukowymi i oświatowymi działającymi w sferze ochrony dóbr kultury i środowiska przyrodniczego
podejmowanie innych form promowania działalności na rzecz miasta żyrardowa i okolic

Główne cele:
Obszary działań:
Zasięg działań:Miasto Żyrardów, powiat żyrardowski
Sztandarowe akcje/projekty/działania:
Członek Federacji DziałajMy:tak